De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

Herkenbaarheid bestuur

Besluit van 20 maart 1996

De Provincieraad van Limburg

Overwegende dat het Provinciebestuur van Limburg op vele terreinen van het maatschappelijk leven in Limburg aanwezig is via betoelaging;

Overwegende dat het wenselijk is de herkenbaarheid en de inspanningen van het Provinciebestuur ter zake naar buiten uit te verbeteren;

dat momenteel slechts in een beperkt aantal gevallen aan de ontvangers van een provinciale toelage de verplichting wordt opgelegd om bij de aanwending van de toelage melding te maken van de ondersteuning van de Provincie;

dat het ter bevordering van de herkenbaarheid van het Provinciebestuur van Limburg aangewezen is de verplichting om bij de aanwending van een toelage melding te maken van de provinciale ondersteuning uit te breiden;

dat het daartoe, zonder hierbij afbreuk te doen aan de specifieke verplichtingen die ter zake reeds bij bepaalde toelagereglementen aan de ontvangers van een provinciale toelage zijn opgelegd, aangewezen is bij de toekenning van een provinciale project- en/of investeringstoelage van 1.240 euro of meer aan de ontvangers van de toelage de bijkomende verplichting op te leggen bij de realisatie van het project en/of de investering waarvoor de toelage wordt toegekend, melding te maken van de ondersteuning door de Provincie Limburg;

dat het evenwel wenselijk is dat de concrete wijze waarop de ontvanger  van de toelage melding moet maken van de ondersteuning door de Provincie Limburg afhankelijk wordt gesteld van de aard van de te betoelagen activiteit en dat deze door de Bestendige Deputatie wordt vastgesteld bij de individuele toekenning van de toelage;

dat het tenslotte tevens wenselijk is voornoemde verplichting tot vermelding  van de ondersteuning door de Provincie op de door de Bestendige Deputatie voor te schrijven wijze voorop te stellen als een substantiële voorwaarde bij de toekenning van de toelage die, bij niet-aanvaarding ervan door de aanvrager van een toelage, de weigering van de gevraagde toelage tot gevolg heeft of die, bij niet-naleving ervan door de toelagetrekker, kan leiden tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende toelage;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen;

Gelet op de bevoegdheid van onze Raad om de voorwaarden vast te stellen waaronder de provinciale toelagen worden verstrekt;

Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet;

Besluit

Artikel 1

Behoudens in de gevallen waarin een provinciaal toelagereglement ter zake specifieke en/of strengere voorwaarden oplegt, zijn de ontvangers van een provinciale project- en/of investeringstoelage van ten minste 1.240 euro gehouden bij de realisatie van het project en/of de investering waarvoor de toelage wordt toegekend melding te maken van de ondersteuning door de Provincie op de wijze zoals bepaald door de Bestendige Deputatie;

Artikel 2

De Bestendige Deputatie stelt bij de individuele toekenning van een provinciale project-en/of investeringstoelage van tenminste 1.240 euro de concrete wijze vast waarop de ontvanger van de toelage melding moet maken van de ondersteuning door de provincie.

Artikel 3

Bij niet-aanvaarding door de aanvrager van een provinciale toelage van de door de Bestendige Deputatie opgelegde voorwaarden inzake de bekendmaking van de provinciale ondersteuning, is de Bestendige Deputatie gerechtigd de uitbetaling van de gevraagde toelage te weigeren.

Bij niet-naleving van de door de Bestendige Deputatie op grond van artikel 2 van dit besluit opgelegde voorwaarden inzake de bekendmaking van de provinciale ondersteuning, is de ontvanger van de toelage gehouden de toelage geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 20 maart 1996. Het is van toepassing op alle bij artikel 1 van dit besluit vernoemde toelagen die toegekend worden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, ongeacht de datum waarop de toelagen werden aangevraagd of werden toegezegd.

Hasselt, 20 maart 1996

De Provinciegriffier,
M. Martens

De Voorzitter,
G. Van Baelen

Contactgegevens dienst

Informatie en Communicatie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 26
e-mail communicatie@limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: