De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Reglement betreffende de subsidie via ondersteuningsovereenkomsten aan beheerders van onroerend goed met bedreigde en uitzonderijke soorten in Limburg

Besluit van 20 juni 2007

De provincieraad van Limburg,

Gelet op het milieubeleidsplan 2004-2008, project 3 – soortgericht natuurbeleid – de Limburgse soorten behouden en versterken;

Overwegende dat een groot deel van de Vlaamse biodiversiteit zich exclusief in Limburg bevindt, zowel in natuurgebied als in het open gebied en er voor een aantal dieren en planten specifieke acties nodig zijn; 

Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van 17 februari 1993 houdende de vaststelling van de ondersteuningsovereenkomsten;

Overwegende dat de provincie Limburg in uitvoering van het vermelde provincieraadsbesluit ondersteuningsovereenkomsten sluit met landbouwers of beheerders van gronden om bedreigde planten en diersoorten in voornamelijk landelijk gebied te beschermen;

dat het sluiten van deze ondersteuningsovereenkomsten, in afwachting van een meer structurele oplossing voor de bescherming van de bijzondere soorten, een doeltreffende maatregel is en dat het bijgevolg wenselijk is deze maatregelen te continueren;

dat het echter aangewezen is de toekenning van de financiële vergoeding die aan de medecontractant van de provincie gegeven wordt te regelen via een subsidiereglement;

Gelet op de besluiten inzake beheersovereenkomsten van het Vlaams gewest;

Gelet op de wet d.d. 1983-11-14 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de provincieraad d.d. 2002-03-20 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad d.d. 1996-03-20 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op artikel 777 8302/640 25 “subsidie voor het afsluiten en sensibiliseren van ondersteuningsovereenkomsten”;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van de jaarlijks door de provincieraad vastgestelde begroting en binnen de perken van het daartoe, in de vermelde begroting, uitgetrokken krediet, kan de deputatie een subsidie verlenen aan
beheerders van onroerend goed in Limburg met bedreigde en uitzonderlijke soorten die specifieke maatregelen treffen voor de bescherming van deze soorten.

Artikel 2: definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Bedreigde soorten: planten en dieren die voor de Limburgse biodiversiteit zeer belangrijk zijn. Meestal is de bescherming hiervan noodzakelijk voor het overleven van de Vlaamse populaties. Ze zijn opgenomen in de lijst van bedreigde soorten. Zij maken een belangrijk deel uit van het Limburgs patrimonium.
 • Uitzonderlijke soorten: planten en dieren waarvan de verspreiding niet gekend is/was in Limburg of die reeds een lange tijd niet meer zijn waargenomen.
 • Specifieke maatregelen:  deze worden per overeenkomst in functie van de soort opgesteld en omschreven in de ondersteuningsovereenkomst. 
 • De beheerder: de beheerder van onroerend goed met bedreigde en uitzonderlijke soorten die met de provincie Limburg een ondersteuningsovereenkomst afsloot.
 • De opvolger: de persoon die door de provincie Limburg belast werd met advisering omtrent specifieke maatregelen en de controle op de voorwaarden van de ondersteuningsovereenkomsten.
 • De administratie:  de administratie van de Dienst Milieu en Natuur - Planning en Beleid van de Directie Ruimte.

II Voorwaarden

Artikel 3: voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de beheerders van onroerend goed met bedreigde en uitzonderlijke soorten met de provincie Limburg een ondersteuningsovereenkomst afsluiten en de daarin opgenomen resultaatsverbintenis aanvaarden. 

De ontwerp-ondersteuningsovereenkomst wordt gehecht aan dit besluit.

In deze ondersteuningsovereenkomst  worden de specifieke maatregelen, in functie van de soort, en de duur van de overeenkomst vastgelegd. De ondersteuningsovereenkomst heeft een maximum duur van 3 jaar.

Beheerders van een onroerend goed met bedreigde en uitzonderlijke soorten die een beheersovereenkomst met het Vlaams Gewest hebben afgesloten komen niet in aanmerking voor deze subsidie

Artikel 4: voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie

De subsidie wordt betaald na een gunstig verslag over de controle op de naleving van de voorwaarden van de ondersteuningsovereenkomst en de daarin vermelde specifieke maatregelen. Deze controle wordt uitgevoerd door de opvolger.

III Procedure

Artikel 5

Voor het sluiten van een ondersteuningsovereenkomst moet een aanvraag worden ingediend door middel van het hiervoor vastgesteld formulier vóór 31 augustus van het lopende jaar. Het ontwerp-aanvraagformulier wordt gehecht aan dit besluit.

De opvolger zal de beheerder van een onroerend goed met bedreigde en uitzonderlijke soorten een aanvraagformulier aanbieden en de aard van de specifieke maatregelen en de duur van de overeenkomst bespreken.  Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier  zal door de opvolger worden bezorgd aan de administratie.

De aanvraag wordt voorgelegd aan de deputatie die beslist over het sluiten van de ondersteuningsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de specifieke maatregelen, in functie van de soort, de duur  en het bedrag van de jaarlijkse subsidie vastgelegd. Indien de deputatie heeft beslist tot het sluiten van de ondersteuningsovereenkomst, zal deze ter ondertekening aan de beheerder worden toegezonden.

Artikel 6

Voor de betaling van de jaarlijkse subsidie zal de provincie Limburg op eigen initiatief contact opnemen voor een bezoek ter plaatse voor de controle op de naleving van de ondersteuningsovereenkomst. 
Het verslag van de controle wordt vóór 1 oktober door de opvolger bezorgd aan de administratie. 
De deputatie beslist aan de hand van het verslag van de controle op de naleving van de ondersteuningsovereenkomst tot het betalen van de subsidie voor het lopende jaar.  De beheerder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

IV Aanvraag voor het sluiten van een ondersteuningsovereenkomst

Artikel 7: de aanvraag

Voor het sluiten van een ondersteuningsovereenkomst moet een aanvraag worden ingediend door middel van het hiervoor vastgestelde formulier. Dit aanvraagformulier moet worden ingevuld in samenspraak met de opvolger.

Voor een bezoek van de opvolger en het aanvraagformulier moet contact worden opgenomen met:

Provinciaal Natuurcentrum
Domein Bokrijk
3600 GENK
Tel. 011 23 54 50

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, moet uiterlijk op 31 augustus van het lopende jaar door de opvolger worden bezorgd aan de administratie.

V Toetsing van de aanvraag voor het sluiten van een ondersteuningsovereenkomst

Artikel 8: toetsing op tijdigheid

Aanvragen door de beheerder van onroerend goed met bedreigde en uitzonderlijke soorten ondertekend na 31 augustus komen in het lopende begrotingsjaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.

Artikel 9: toetsing op inhoud

§1. De aanvragen zullen getoetst worden aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

§2. Indien de provincie het voor de beoordeling nodig acht, kan een bijkomende bespreking met de aanvrager worden georganiseerd over de aanvraag.

Artikel 10: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in de begroting voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn komt de aanvraag voor het afsluiten van een ondersteuningsovereenkomst voor het lopende begrotingsjaar niet meer in aanmerking. De aanvrager zal hiervan op de hoogte worden gesteld en gevraagd worden of hij zijn aanvraag wenst te behouden voor het volgende begrotingsjaar.

Artikel 11: besluitvorming

De deputatie beslist over het sluiten van een ondersteuningsovereenkomst.

De aanvrager zal schriftelijk in kennis worden gesteld van de beslissing.

VI Het subsidiebedrag

Artikel 12: bepaling subsidiebedrag

De lijst van de bedreigde soorten en vergoedingen maakt geïntegreerd deel uit van dit besluit.

In deze lijst is per bedreigde soort de te subsidiëren entiteit, de maximum duur van de overeenkomst en de subsidie per jaar per entiteit opgenomen.

De deputatie kan deze lijst actualiseren in functie van de noodwendigheid van te beschermen soorten. 

Artikel 13: betaling subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor de volledige duur van de ondersteuningsovereenkomst wordt toegekend bij het sluiten van de overeenkomst en wordt betaald in jaarlijkse schijven.

De deputatie beslist over de betaling van de jaarlijkse subsidie, aan de hand van het verslag van de jaarlijkse controle op de naleving van de voorwaarden van de ondersteuningsovereenkomst door de opvolger.

VII Controle en sancties

Artikel 14: controle op de uitvoering van de ondersteuningsovereenkomst

Op de goede naleving van deze overeenkomst zal toezicht worden gehouden door de opvolger.  Deze zal de betreffende percelen minimaal éénmaal per jaar bezoeken.  Hij mag daarbij door maximaal twee personen vergezeld zijn.  Hij verwittigt de eigenaars alvorens de percelen voor controle te betreden.  De opvolger brengt verslag uit bij de administratie.  Het tijdstip van de controlebezoeken staat in de ondersteuningsovereenkomst.

Artikel 15: sancties

Indien de beheerder al de verplichtingen voortvloeiend uit dit  reglement en de afgesloten ondersteuningsovereenkomst niet nakomt kan de deputatie beslissen tot het niet uitbetalen van de toegekende subsidie.

VIII Slotbepalingen

Artikel 16: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf heden.

Artikel 17: opheffings- en overgangsbepalingen

Het besluit houdende de procedure voor het afsluiten van ondersteuningsovereenkomsten en de vaststelling van de ondersteuningsovereenkomsten van de provincieraad van 17 februari 1993 wordt hierbij opgeheven. Ondersteuningsovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2007 worden afgehandeld conform het besluit van de provincieraad van 17 februari 1993.

Artikel 18: betwistingen

Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door de deputatie.

Hasselt d.d. 20 juni 2007

De provinciegriffier,
Marc Martens

De voorzitter,
Jos Claessens

Contactgegevens dienst

Directie Omgeving, Provinciaal Natuurcentrum
Craenevenne 86
3600 Genk

tel. 011 26 54 50
e-mail pnc@limburg.be
https://www.provinciaalnatuurcentrum.be


Het Provinciaal Natuurcentrum is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u.

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: