De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Beleidsnota 2016 - Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg

Tijdens de Novemberzittingen 2016 stelde de deputatie haar doelstellingen voor. De realisatie van de doelstellingen (Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg) vormen hierbij de leidraad.

Welke accenten in 2016 gelegd worden binnen elk beleidsdomein, maken de gedeputeerden bekend tijdens hun beleidstoelichtingen.

Gouverneur Herman Reynders opende de zittingen op 29 oktober 2015 met zijn rede "Meer ambitie, meer daadkracht èn meer Limburg!".

Rede van de gouverneur

Download "Meer ambitie, meer daadkracht én meer Limburg!".

Tijdens de Novemberzittingen stelt de deputatie haar doelstellingen voor.
Gouverneur Herman Reynders opende de zittingen op 29 oktober 2015 met zijn rede "Meer ambitie, meer daadkracht èn meer Limburg!".

Een korte samenvatting ...

Gouverneur Herman Reynders roept op voor "Meer ambitie, meer daadkracht én meer Limburg". De uitdagingen van Limburg zijn de opportuniteiten voor Limburg. De gouverneur pleit voor meer daadkracht en eensgezindheid in verdedigen van Limburgse projecten.

Volgende prioriteiten verdienen alle aandacht voor Limburg.

  • De onderwijsproblematiek vormt dé maatschappelijke uitdaging voor Limburg. Iedereen, niet alleen het onderwijs, draagt hierin een verantwoordelijkheid.
  • De dialoog tussen milieu en natuur enerzijds en economie anderzijds moet hernomen worden, onder meer in dossiers zoals de Noord-Zuid.
  • We moeten creatief zijn in het zoeken naar alternatieve en vernieuwende financieringsbronnen. Bijvoorbeeld door meer private middelen te zoeken en eventueel zelfs het immobiele spaarkapitaal te activeren voor publieke investeringen.
  • Even belangrijk is de aandacht voor de stijgende kansarmoede. Zonder jobs, zonder diploma dreigt de onderkant van onze samenleving af te scheuren en te eindigen zonder toekomst.

Limburg mag geen wingewest worden van de rest van Vlaanderen.

Terug naar boven

Marc Vandeput

Download de beleidsverklaring.

Limburg beleeft moeilijke economische tijden. Niet voor de eerste keer. Onze legendarische veerkracht heeft ons er echter telkens weer uitgetild om sterker terug te keren. De provincie doet er alles aan om deze transitie professioneel te begeleiden en onze economie niet alleen te versterken maar ook te vernieuwen. Uiteraard spelen de verschillende Europese programma’s hierin een cruciale rol.

Sinds 2015 is het economisch DNA van Limburg grondig veranderd. Er bestaat nu een beter evenwicht tussen enerzijds onze eerder traditionele economische sectoren en anderzijds toekomstsectoren zoals medtech/biotech, clean tech, slimme logistiek en smart energy. De komende jaren zullen we dit evenwicht consolideren en nog verder het pad opgaan van innovatie- en kennisgedreven economie.

Onze economie versterken

SALK werd door de Vlaamse regering in het leven geroepen om de impact van de sluiting van Ford Genk te milderen en het Limburgs economisch weefsel en ondernemerschap te versterken. SALK zit op koers en de meeste projecten verlopen gunstig.

Uiteraard blijven we volledig inzetten op onze speerpunteconomie. In de sectoren van de logistiek, de zorgeconomie en het fruit werd met de clusterwerking reeds een solide basis gelegd.

De opmerkingen van de SALK-expertengroep kwamen hard aan: Limburg mist innovatie-kracht en ondernemerschap. Bovendien zijn de Limburgse bedrijven onvoldoende exportgericht. Het is dus logisch dat de provincie vooral inzet op innovatief en internationaal ondernemerschap. Het projectvoorstel "Ondernemerschap 2.0" speelt hierin een sleutelrol.

Het is maar door onze economie te versterken dat we de welvaart van de Limburgers kunnen verbeteren. Werkgelegenheid blijft dus een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor moeten we de Limburgse werknemers nog beter begeleiden naar de arbeidsmarkt van morgen.

Sterk in Europa

Europa is en blijft een belangrijke partner voor Limburg. Vooral ook omdat Limburg een centrale plaats inneemt in de Euregio. Het hoeft dus niemand te verbazen dat de afgelopen 30 jaar bijna 600 miljoen euro Europese subsidies werden ingezet om 2.000 projecten te realiseren. In de toekomst zullen deze middelen nog meer gebruikt worden voor de Limburgse transitie van een productie- naar een innovatiegedreven economie.

De provincie blijft een ondersteunende en dienstverlenende rol spelen in het aantrekken van Europese subsidies. Limburg staat aan de top in Vlaanderen wat betreft de provinciale cofinanciering. Zo werd in de provinciale meerjarenplanning een cofinancieringfonds van 33,15 miljoen euro voorzien. Dit is meer dan het dubbele in vergelijking met de vorige periode.

Terug naar boven

Ludwig Vandenhove

Download de beleidsverklaring.

Ons leefmilieu en onze prachtige natuur beschermen en versterken blijft een topprioriteit. Veiligheid is een basisrecht, waarmee de provincie zich wil onderscheiden door vernieuwende initiatieven.

Binnen enkele weken start in Parijs alweer een nieuwe Internationale Klimaattop. We kunnen maar hopen dat het hen deze keer ernstig is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat wij een leefbare planeet aan onze kleinkinderen kunnen nalaten.

Onze natuur

In Limburg zullen we alvast alles op alles blijven zetten om onze provincie in 2050 klimaatneutraal te krijgen. We blijven de nadruk leggen op de concrete baten, zowel voor hun portemonnee als voor hun gezondheid, voor alle Limburgers.
Met de E-portemonnee belonen we het duurzaam gedrag. Met Duwolimplus bouwen we de Limburgse renovatielening verder uit. En De Stroomlijners zullen nog een stap verder gaan door samen met de gemeenten groepsaankopen van zuinige elektrische apparaten te organiseren. We blijven de gemeenten dus steunen in hun milieubeleid, vooral nu ze door de Vlaamse overheid meer verantwoordelijkheden toegeschoven krijgen.

In 2016 starten de voorbereidingen voor een nieuw bezoekerscentrum in het Domein Nieuwenhoven. Dit zal alvast een voorbeeld worden van een duurzaam, energieneutraal en CO²-neutraal gebouw.

Vanaf 1 januari 2016 dragen 37 gemeenten hun waterlopen over aan de provincie. Zo worden wij in één klap de grootste waterlopenbeheerder in Limburg. Voor de 1.500 kilometer waterlopen streven wij naar een efficiënter waterbeleid en betere aanbestedingsprijzen.

Onze veiligheid

Met de actiedag "1 dag niet" kreeg de Limburgse inbraakpreventie een nieuw elan. Zozeer zelfs dat het vanuit Limburg uitgroeide tot een nationale actiedag. In 2016 willen we de Vlaamse en federale overheid ertoe bewegen om inbraak structureel aan te pakken met een Politiekeurmerk Veilig Wonen zoals in Nederland.

Kinderen en jongeren blijven een belangrijke doelgroep. In 2016 ontwerpen we een digitaal veiligheids- en preventiespel voor het lager onderwijs. In dit spel leren de kinderen alles over o.a. brand- en inbraakpreventie, belangrijke telefoonnummers, omgaan met ruzie, online veiligheid, maar ook baas zijn over je eigen lichaam en leren grenzen te trekken. Het is de bedoeling dat dit geïntegreerd wordt in een "veiligheidsbelevingscentrum" voor kinderen via de veiligheidscampus van het PLOT. In dit PLOT wordt trouwens geïnvesteerd in een nieuwe multifunctionele oefenhal en richten we samen met de stad Genk een expertisecentrum op dat de kern vormt van een nieuwe veiligheidscampus.

Personeel

Door de besparingen die ons werden opgelegd en de interne staatshervorming staat de provincie voor de grote uitdaging om haar personeelsleden goed te begeleiden naar hun nieuwe functies binnen de gemeenten en de Vlaamse overheid.

Terug naar boven

Igor Philtjens

Download de beleidsverklaring.

2016 wordt een uitdagend jaar voor de Limburgse cultuursector. Vanaf januari 2017 verliezen de provincies hun persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder cultuur. Er bestaan nog veel vragen over hoe dit proces nu precies zal verlopen en vooral wat de impact ervan zal zijn op het terrein.

We laten onze schouders alvast niet hangen. Integendeel, we rechten onze rug en blijven investeren. Want regio’s met bijzondere aandacht voor erfgoed en een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod doen het economisch beter. De mensen wonen er liever en zijn creatiever. De toeristische aantrekkingskracht neemt er toe.

Een bloeiende, kwaliteitsvolle cultuursector met internationale ambitie: dat is in het belang van alle Limburgers en de vele bezoekers in onze regio, nu en zeker ook morgen.

Grensoverschrijdende cultuur

We streven er zelfs naar om in de toekomst nog meer middelen naar Limburg te halen. Daarom roepen we de culturele actoren en de gemeenten op om meer en beter samen te werken en stimuleren we schaalvergroting en kruisbestuiving. Tegelijk dagen we de sector uit om ook zelf op zoek te gaan naar alternatieve vormen van financiering.

Het Gallo-Romeins Museum, Dommelhof, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Z33, de Provinciale Bibliotheek, Bokrijk, Cultuurplatform Design, Zebracinema, … Allemaal instellingen met een duidelijk profiel en een flinke dosis ambitie.

Wat ze typeert? Vernieuwing en innovatie, een internationale focus, aandacht voor een gediversifieerd publiek, in het bijzonder gezinnen met kinderen. Onze cultuurhuizen zijn stuk voor stuk trendsetters in hun domein. Deze vaste waarden zetten onze regio cultureel op de kaart en voeden het culturele imago van Limburg.

Daarom blijven we in hen investeren. Ze verdienen onze onvoorwaardelijke steun. In 2016 starten we bijvoorbeeld met de nieuwbouw voor Z33, het Limburgs huis voor actuele beeldende kunst en vormgeving. Hierdoor kan dit gerenommeerd cultuurhuis uitgroeien tot een sterke kunsteninstelling met internationale uitstraling.

De provincie heeft een reputatie in de bescherming en uitstraling van haar rijke erfgoed. Het succes van "Limburg 1914-1918. Kleine verhalen uit een Groote Oorlog" inspireerde ons om te starten met een nieuw project. Met "Jong Redt Oud - Knap een erfgoedsite op!" kunnen jongeren een erfgoedsite in hun buurt adopteren en opknappen.

Bokrijk is één van de belangrijke attractiepunten van de regio: een totaalproduct met een levendig  openluchtmuseum, een aantrekkelijke speeltuin en een uniek arboretum. Een plek waar cultuur, erfgoed, toerisme en natuur elkaar versterken.  We werken een ambitieus restauratietraject uit voor een duurzaam behoud en beheer van het patrimonium. En we gaan verder met het geslaagde vernieuwingsproject "bokrijk brandmerkt" dat de hedendaagse relevantie van authentiek vakmanschap aantoont en uitdiept. Met een nieuw logo en de campagne "elke keer anders" zetten we het eigentijdse karakter van Bokrijk nogmaals extra in de verf.

Toerisme doet grenzen verdwijnen

De economie van de vrije tijd is een belangrijke bron van werkgelegenheid. Een omzetstijging van 1 % in de economie van de vrije tijd levert 100 directe en 50 indirecte jobs.

Daarom is het noodzakelijk dat we gericht investeren: in een hogere instroom van toeristen én in de verdere uitbouw van een professionele en rendabele sector. Toerisme Limburg ondersteunt de toeristische ondernemers om hun kwaliteit en professionalisme verder te verhogen en om hun rendabiliteit een extra duw in de rug te geven. Daarom breiden we de online boekingsmodule voor logies verder uit.

Onze toeristische sector kan nog groeien. We kunnen nieuwe doelgroepen aanspreken en ons toeristisch seizoen uitbreiden, met als ultieme doel: een 365-dagentoerisme waarin dag- en verblijfstoeristen het jaar door Limburg bezoeken.
Daarom bouwen we onze meetingindustrie uit, investeren we in extra beleving op en langs ons fietsroutenetwerk en verspreiden we opnieuw de Limburg Vakantiegids op 350.000 exemplaren.

Terug naar boven

Frank Smeets

Download de beleidsverklaring.

2016 wordt een jaar van transitie. Het grootste deel van mijn bevoegdheden wordt immers overgedragen naar de Vlaamse overheid en de gemeenten. Uiteraard streven we ernaar dat de expertise die we opbouwden zo goed mogelijk kan worden doorgegeven. Het blijft onze ambitie dat alle Limburgers, om het even waar zij wonen, kunnen blijven rekenen op een gelijke behandeling.

In tegenstelling tot wat we eerst dachten blijkt uit gesprekken met de Vlaamse regering dat het G-sportcentrum Dommelhof toch een provinciale instelling blijft. Hierdoor kunnen we dit unieke sportcentrum voor personen met een beperking verder uitbouwen. Zo bouwen we vijf bijkomende kamers voor rolstoelgebruikers en investeren we in een G-fitnesszaal.

Welzijn voor alle Limburgers

De overdracht van onze bevoegdheden rond welzijn zal perfect begeleid worden met bijzondere aandacht voor het welzijn van alle Limburgers. In 2016 maken we met de beschikbare gegevens uit de sociale kaart een digitale "sociale gids" op maat van iedere gemeente. Wie op zoek is naar dienstverlening rond zorg en gezondheid in zijn of haar gemeente kan alle informatie vinden in deze gids.

Volgend jaar worden de eerste Basisondersteuningsbudgetten en de eerste Persoonsvolgende Budgetten voor de ondersteuning van personen met een beperking toegekend.

We investeren voor de laatste keer 163.000,00 euro in de 7 Limburgse regionale samenwerkingsverbanden opvoedingsondersteuning in de Huizen van het Kind. Vlaanderen ondersteunt momenteel enkel de centrumsteden. Wij vinden dat ieder Limburgs gezin steun verdient in haar buurt. We voorzien 800.000,00 euro subsidie voor Kind en Gezin voor de financiering van 210 extra plaatsen in de kinderopvang.

Volgend jaar starten we met de oprichting van het Family Justice Center, waar alle dienstverlening rond intrafamiliaal geweld onder één dak wordt gebracht.

Wonen en ontwikkelingshulp blijft

In 2016 werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen voor alle Limburgers. Daarom investeren we in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor woonwagenterreinen en zorgwonen voor personen met een beperking, patiënten in de geestelijke gezondheid of de integrale jeugdhulp.

In 2016 zullen we al voor het vijfde jaar op rij 0,7 % van ons exploitatiebudget aan ontwikkelingshulp besteden. Wij gaan ervan uit dat de "noord-werking" (sensibilisatie en vorming) een gemeenschapsmaterie zijn die dus wegvalt. De "zuid-werking" of echte ontwikkelingshulp is echter een grondgebonden gewestmaterie. Daarom zullen we nog meer de klemtoon leggen op steun aan organisaties in het zuiden. Opdrachten die we van de federale overheid kregen, zoals de convenant met de Belgische Coöperatie Ontwikkelingssamenwerking voor "Kleur bekennen" in het onderwijs, zetten we uiteraard verder tot het einde van de legislatuur.

Terug naar boven

Jean-Paul Peuskens

Download de beleidsverklaring.

Het fiere Limburggevoel is een grote troef die we zowel in onze communicatie als in onze regiomarketing verder blijven uitdragen. Limburg is een fietsvriendelijke provincie die naar een vlotte en veilige mobiliteit streeft.

De mensen willen op de hoogte blijven van wat er dichtbij hen gebeurt. Met haar communicatie staat de provincie als toegankelijk bestuur tussen de mensen. Maar in Limburg groeien ook ideeën die we willen delen met de wereld. Onze regiomarketing zal dus nog verder uitdijen tot in de Chinese provincie Guandong toe.
Fiere Limburgers zijn de beste reclame voor onze provincie. Limburger en CEO van Atlas Copco Ronnie Leten wordt onze ambassadeur regiomarketing Limburg. Voor Limburg is het belangrijk dat we blijven inzetten op regiomarketing en Limburg promoten als een interessante regio om te ondernemen. Ronnie Leten zal dit met zijn ambassadeurschap versterken. Het Limburggevoel wordt dan ook verder uitgedragen met ons Limburgsymbool.

Snel en veilig met de fiets

Met de fiets ben je er vaak sneller. Daarom kunnen de Limburgse gemeenten vanaf 2016 rekenen op een subsidie van 100 % voor de aanleg van een fietssnelweg. Met een zogenaamde testkaravaan kunnen werknemers een brede waaier aan duurzame vervoermiddelen gedurende een aantal weken gratis uittesten. Het gaat dan om klassieke fietsen, maar ook om elektrische fietsen, probeerpassen voor het openbaar vervoer, carpoolen, ...

Uiteraard blijven we ook inzetten op een veilige mobiliteit voor alle Limburgers, zeker voor mensen die met vervoersarmoede kampen, mensen met een beperking en kinderen.

Gelijke kansen in ons onderwijs

Onze jongeren en hun talenten zijn de toekomst van Limburg. Daarom zetten we ook alles in op een goede opleiding van onze jongeren. Gelijke kansen in het onderwijs blijven voor de provincie een prioriteit.

De provincie is zeer goed geplaatst om het Vlaams onderwijsbeleid te vertalen naar de concrete noden aan de basis. Die noden kunnen immers sterk verschillen van regio tot regio. In Limburg werken we samen, zelfs over de onderwijskoepels heen, om onze jongeren een zo goed mogelijke opleiding te bezorgen. Dit is uniek in Vlaanderen. Daarom blijft de provincie in Limburg werken aan de bundeling van alle krachten om de onderwijskansen van onze jongeren te bevorderen.

Terug naar boven

Inge Moors

Download de beleidsverklaring.

Ruimtelijke ordening en landbouw

Onze Limburgse ruimte is onze belangrijkste troef. Zeker tijdens economische en andere transities is een goed gebruik van onze ruimte van cruciaal belang.

Het blijft een topprioriteit van provincie Limburg om ons grondgebied op een kwalitatieve manier te organiseren voor de activiteiten die we er vandaag en vooral morgen zullen ontwikkelen. De economie verandert, mobiliteit en duurzame energie zullen nog meer aandacht vragen. In 2016 werken we dan ook verder om de toekomstperspectieven en ruimtelijke behoeften van onze speerpuntsectoren te bepalen en te verankeren.

Snel en efficiënt

Om onze provincie voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst is het belangrijk dat we snel, efficiënt en kwalitatief de ingrepen in onze ruimte realiseren. Daarom kunnen gemeenten en investeerders op de expertise van provincie Limburg rekenen om op basis van een ruimtelijke economische analyse snel goede en kwalitatieve ruimtelijke oplossingen te vinden. Daarom zal provincie Limburg de afgeronde planningsprojecten nauwgezet opvolgen en waar nodig aansturen op de concrete realisatie van de projecten.

Binnen de werking van ruimtelijke planning en beleid zullen we meer gebiedsgericht en geïntegreerd werken. Hierbij streven we naar maatwerk en zoeken we afstemming tussen de verschillende beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, landbouw, milieu of wonen.

Een bereikbaar Limburg

Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de afbakening van 10 (structuurondersteunende) kleinstedelijke gebieden. We ondersteunen de lokale besturen met woonbehoeftestudies bij het nemen van beslissingen over woongebieden. Daarbij voorzien we in de stedelijke gebieden meer ruimte voor wonen dan in het buitengebied. Wonen moet hand in hand gaan met leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Goede en vlotte mobiliteit is essentieel in een goed ruimtelijk beleid. In Leopoldsburg werken we aan een mobiliteitsanalyse die de verkeersproblemen van doorstroming, leefbaarheid en veiligheid in kaart brengt en concrete oplossingen aanreikt. In Tongeren starten we het planproces voor de aanleg van een noordoostelijke omleidingsweg.

Een sterke landbouw

37 % van het Limburgs grondgebied wordt ingenomen door land- en tuinbouw, waardoor deze sector beeldbepalend is voor ons landschap. De agrarische sector blijft een belangrijke economische activiteit. Onze provincie telt ruim 2.900 land- en tuinbouwers. De ganse agro-voedingsketen stelt een 20.000 mensen te werk.
Het provinciaal beleid richt zich op management en innovatie en kiest zo voor een ondernemende land- en tuinbouw die verankerd is in een kwalitatieve leefomgeving. De landbouwpraktijkcentra spelen daarbij een belangrijke rol op vlak van kennisverwerving en kennisoverdracht.

Hoeve- en streekproducten krijgen een bijzondere focus; zij geven onze land- en tuinbouw een gezicht en zijn de perfecte ambassadeurs voor een maatschappelijke, omgevingsbewuste en moderne land- en tuinbouw.  

Terug naar boven

Budget

Het budget is opgebouwd volgens het stramien van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC), een belangrijk instrument om uit te groeien tot een efficiëntere overheid.

Tijdens deze legislatuur streeft het provinciebestuur naar Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg.

Downloads

In de toelichting bij het budget 2016 vind je snel de meest relevante cijfers terug.

Algemene informatie rond het budget en de meerjarenplanning vind je terug via www.limburg.be/provincialemiddelen.

Terug naar boven

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social