Het economische beleid van de provincie Limburg is erop gericht Limburg verder te ontwikkelen tot een provincie met een krachtige economische dynamiek en een eigen socio-economische identiteit. In de provinciale dynamiek spelen kmo´s, maar zeker ook zelfstandige ondernemers, een belangrijke rol. De versterking van de ondernemerscultuur in onze provincie is dan ook van essentieel belang.

Aanmoedigen en promoten van ondernemerschap

Een meer ondernemende samenleving vormen, houdt in dat zowel zakelijk ondernemerschap als persoonlijk ondernemerschap in Limburg worden aangemoedigd en gepromoot. Via gerichte eigen - maar ook via de steun aan bestaande - externe initiatieven in het onderwijs of  bij startende- en groeibedrijven, krijgt de promotie van een ondernemende attitude en de stimulering ervan uitvoering.

Verbeteren en anticiperen

Het is echter niet alleen belangrijk in Limburg meer ondernemerschap te ambiëren, het provinciaal economisch beleid mikt ook op "beter" ondernemerschap. Via het subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo’s kunnen bedrijven die willen samenwerken rond een innovatieve techniek, concept of dienst een provinciale subsidie krijgen.

Detailhandel

Willen stedelijke kernen hun functie behouden, moeten we de handelskernen terug van zuurstof voorzien. De provincie wilt gemeenten daarin helpen. Samen met UNIZO, ABM professionele (retail)experten, lokale stakeholders en verantwoordelijken van de gemeente/stad gaan we in het project "Naar de Kern" op zoek naar een unieke profilering. Met dit DNA als fundament wordt vervolgens gewerkt aan een gedragen visie en een concreet actieplan dat meteen ook future proof is.

De 5 Vlaamse provincies publiceren jaarlijks nieuwe update van de feitenfiches detailhandel. In deze feitenfiche vindt elke Vlaamse gemeente een overzicht van relevant cijfermateriaal over het winkelaanbod. De cijfers vormen zo een nuttig instrument om de beleidsplannen lokale economie van steden en gemeenten vorm te geven. U kan deze feitenfiches terugvinden via provincies.incijfers.be

Verder betaalt de provincie Limburg voor haar lokale besturen de toegang tot Locatus online. Locatus online is een databank met alle consumentgerichte winkelpanden en horeca- en cultuurvoorzieningen in Vlaanderen.
Locatus online laat toe analyses te maken over diversiteit van het aanbod, leegstand, aantal handelspanden, situering van de handelspanden, e.d. Locatus online is met andere woorden een waardevol instrument voor de Limburgse gemeentebesturen om hun detailhandelsbeleid vorm te geven.

De provincie Limburg biedt ook RetailCompass aan. Met deze tool kan de impact van nieuwe of gewijzigde grootschalige detailhandelsontwikkelingen gemeten worden. Op die manier kunnen de Limburgse steden en gemeenten laten berekenen wat het effect is van deze ontwikkelingen. De berekening wordt op vraag van een stad of  gemeente op maat uitgevoerd door de provinciale detailhandelsverantwoordelijken.

Arbeidsmarktbeleid

De VDAB heeft de decretale rol als arbeidsmarktregisseur en de steden en gemeenten hebben hun rol op vlak van het lokale werkgelegenheidsbeleid. Provincie Limburg heeft een groot belang op vlak van arbeidsmarkt, hoewel zij geen decretale taak in dit domein heeft en de hogervermelde rollen voor de volle 100 % erkent. De provincie Limburg definieert haar eigen rol om het arbeidsmarktgebeuren in Limburg aansluitend te versterken. Inhoudelijk betekent dit agenderen, faciliteren, experimenteren, financieel ondersteunen, kennisdeling en verbinden en communiceren.

De provincie Limburg wil een aanjagende, stimulerende en verbindende rol spelen en kan vanuit de schaalgrootte het Limburgs organiserend vermogen stimuleren. Vaak zal de uitvoering van de projecten niet bij de provincie berusten doch zijn andere actoren aan zet. Dus: de provincie Limburg maakt niet, de provincie maakt mogelijk.

Hiertoe heeft provincie Limburg sinds 2013 een samenwerkingsovereenkomst met VDAB Limburg voor het realiseren van een geïntegreerd en inclusief competentieversterkend provinciaal beleid. Aan de grondslag ligt het bundelen van middelen inzake de arbeidsmarkt.

Verder heeft provincie Limburg sinds februari 2017 een subsidiereglement inzake intergemeentelijke en regionale arbeidsmarktprojecten. Jobcreatie zit immers in de lift, dankzij de heropleving van de economie. Toch zijn er nog Limburgse regio’s waar de werkloosheidsgraad van bepaalde doelgroepen nog vrij hoog is. Er zijn ook nog (knelpunt)vacatures in bepaalde regio’s of sectoren die moeilijk ingevuld geraken. De komende drie jaren staat hiervoor 1,8 miljoen euro ter beschikking.

De Limburgse arbeidsmarkt kende de afgelopen jaren een positieve evolutie: meer mensen aan het werk en een stijgend aanbod aan vacatures. Keerzijde van deze evolutie is dat de arbeidsmarkt te krap lijkt te worden en dat de mismatch op de arbeidsmarkt groter wordt.  Trends als digitalisering en robotisering zorgen er voor dat de arbeidsmarkt transformeert naar een skillsrevolution. Een sterkere aansluiting tussen de Limburgse arbeidsmarkt en de nieuwe economische ontwikkelingen blijven een uitdaging voor de toekomst. Dit kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verlaging van de Limburgse werkloosheidsgraad, de verhoging van de werkzaamheidsgraad en een snellere invulling van de bestaande vacatures. Via het Provinciaal Ontwikkelings- en Acceleratiefonds tracht het provinciebestuur het regionale maatwerk efficiënter in te vullen door een gefocuste inzet van middelen.

Sociale economie

Vlaanderen zet tal van instrumenten in voor de ondersteuning van de sociale economie. Aanvullend aan de decretale rol van de lokale besturen inzake lokale sociale economie, hebben de vijf Vlaamse provincies op 10 februari 2014 een gemeenschappelijk protocol ondertekend waarin de mogelijke provinciale rollen worden beschreven binnen de volgende domeinen:

Vanuit de dienst Economie wordt bijgevolg flexibel voorzien in ondersteuning die past binnen hogervermelde domeinen in samenspraak en/of op vraag van de sector en haar heersende noden.

Arbeidszorg

Vlaanderen heeft in de voorbije decennia stapsgewijs een (beperkt) kader voor erkenning en financiering van arbeidszorg gecreëerd. Het doel van arbeidszorg is een omgeving en methodiek te bieden voor de integratie van doelgroepen met een zorgproblematiek die niet of nog niet kunnen participeren aan betalend werk. In Limburg worden de belangen behartigd in de schoot van vzw PSAZ (Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg).

In april 2014 keurde het Vlaams Parlement het decreet werk- en zorgtrajecten goed (het beleidskader "Werk-Welzijn"). Het hoofddoel hiervan is iedere burger maximaal kansen aanbieden om het hoogst mogelijke participatieniveau op de arbeidsmarkt te bereiken.

Tot nu toe zijn het vooral de 5 Vlaamse provincies die het als intermediaire overheid op zich nemen om een kwaliteitsvol aanbod Arbeidszorg te stimuleren. Door gerichte financiële impulsen dragen zij bij tot een aanbod Arbeidszorg voor een restgroep voor wie geen middelen zijn voorzien vanuit een hogere overheid.

Binnen de provinciale platformen en door de provincies gesubsidieerde Steunpunten Arbeidszorg stemmen arbeidszorginitiatieven hun aanbod op regionaal en provinciaal niveau op elkaar af en delen ze hun deskundigheid met elkaar. 

Vanuit hun kerntaak inzake ondersteuning van sociale planning brengen de 5 provincies en steunpunten in de schoot van de Ronde tafel Arbeidszorg een globaal en gedifferentieerd beeld van wat Arbeidszorg in Vlaanderen over alle betrokken sectoren heen betekent. Dit kan uiteraard niet zonder de inspanningen van de 141 Vlaamse arbeidszorginitiatieven die hun arbeidszorgmedewerkers registreerden binnen het registratiesysteem.

Taken van PSAZ vzw worden geregeld via een overeenkomst tussen de provincie Limburg en de vzw. Vzw PSAZ ontvangt voor haar werking een nominatim subsidie van de provincie Limburg. De voornaamste taken zijn: