De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Een, sterk, sociaal en duurzaam Limburg

Voorstelling doelstellingen beleid 2015

Nu de provincies onder druk staan, zijn de Novemberzittingen 2014 meer dan ooit cruciaal voor het provinciaal beleid.
Wij blijven geloven in een sterk provinciebestuur dat een belangrijke rol te vervullen heeft in Limburg, nu en in de toekomst.

De realisatie van onze doelstellingen (Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg) vormen hierbij de leidraad.

Welke accenten in 2015 gelegd worden binnen elk beleidsdomein, maken de gedeputeerden bekend tijdens hun beleidstoelichtingen.

Overzicht

 • donderdag 6 november: rede van de gouverneur
 • woensdag 12 november: technische toelichting van het budget 2015
 • donderdag 13 november: beleidstoelichtingen van gedeputeerden Marc Vandeput en Ludwig Vandenhove
 • maandag 17 november: beleidstoelichtingen van gedeputeerden Igor Philtjens en Frank Smeets
 • woensdag 19 november: beleidstoelichtingen van gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Inge Moors
 • maandag 24 november: standpunten van de fracties
 • dinsdag 25 november (vanaf 18 u.): gewone zitting provincieraad
 • vrijdag 28 november: slotzitting, antwoord deputatie en stemming van het budget.

Rede van de gouverneurRede van de gouverneur

Tijdens de openingszitting van de Novemberzittingen op 6 november gaf de gouverneur zijn jaarlijkse rede.
Gouverneur Herman Reynders ging in op de actualiteit en de uitdagingen waarvoor we staan en niet om heen kunnen. Hij gaf een kritische blik op de actualiteit en riep iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en dit op alle niveaus.
De uitdagingen zijn gekend. Limburg heeft de troeven en het potentieel ... we moeten alleen boven het eigenbelang uitsteken en samenwerken.

Lees de integrale versie van zijn toespraak.
SALK - kerncijfers Limburg vandaag

Beleidsnota VandeputBeleidstoelichting Marc Vandeput

Beleidsdomein Europese programma’s: versterking van Limburgs economisch weefsel

Wij benutten de Europese programma’s maximaal om het Limburgse economische weefsel te versterken en maatschappelijke noden versneld in te vullen. Europa focust op investeringen in groei en werkgelegenheid en op territoriale samenwerking.Limburg ondersteunt promotoren van projectideeën voor de Europese programma's om voldoende Limburgse projectaanvragen in te dienen.
Prioriteiten zijn onder andere op duurzame groei, onderzoek & innovatie, sociale inclusie, territoriale ontwikkeling en opleiding.  
Samen met Nederlands Limburg innoveren de beide provincies hun kennisinfrastructuur met de uitvoering van het Strategisch Actieplan Limburg² (SALK) en het Nederlands-Limburgse ontwikkelingsplan Kennis-as Limburg (de economische transitie en de versterking van het vestigingsklimaat).

Beleidsdomein Economie: beleidsacties en investeringen i.f.v. de speerpunteneconomie

De toenemende mondialisering van de economie heeft grote invloed op het Limburgs ondernemerschap en op de Limburgse arbeidsmarkt. We moeten het economisch weefsel versterken en vooral vernieuwen. Het uitvoeringsplan van het Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK²) geeft alvast de richting van de economische transitie aan. We gaan verder op de ingeslagen weg van de speerpunteneconomie met gerichte beleidsacties en investeringen. De realisatie van de SALK-acties krijgt dan ook een topprioriteit.

 • voorzien van een voldoende kwalitatief aanbod van bedrijventerreinen
 • ontwikkeling van de reeds sterke logistieke troeven heeft door het creëren van meer logistieke ruimte, innovatiestimulering in logistiek en bedrijfsprocessen
 • investeringen in de zorgeconomie.

De Limburgse werkloosheidsgraad bedraagt 9,11 %. Via "Arbeidsmarkt actieprogramma Limburg" (diverse SALK-arbeidsmarktacties) beoogt de provincie extra capaciteit in opleiding en trajectbegeleiding om de nakende werkloosheidsstijging (sluiting Ford Genk) op te vangen. Samen met de VDAB Limburg werkt de provincie ook intensief samen aan de bestrijding van de hoge Limburgse jeugdwerkloosheid, en de terugdringing van de sterke stijging van de werkloosheid bij 50-plussers.

Lees de beleidsnota van Marc Vandeput.

Beleidsnota VandenhoveBeleidstoelichting Ludwig Vandenhove

Groen en duurzaam Limburg

 • Limburg, groene en duurzame provincie, ontwikkelt in 2015 het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) op de site Craenevenne verder als centrum voor natuur- en milieueducatie.
 • Het Limburgse klimaatplan legt nu de fundamenten voor volledige klimaatneutraliteit tegen 2050 om op termijn meer welvaart en welzijn op te leveren.
 • Het provinciebestuur blijft strijden tegen overstromingen waarbij de natuurlijke inrichting van waterlopen en de herwaardering van waterlopen in stads- en dorpskernen de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Dierenwelzijn laat de Limburgers niet onberoerd

De provincie Limburg blijft zich inzetten om rond dierenwelzijn initiatieven uit te werken die de relatie tussen mens en dier ten goede komen.

Veiligheid via preventie van criminaliteit en opleiding

 • In 2013 nam het aantal woningdiefstallen in onze provincie af met 11,6 %, dankzij de samenwerking met onze partners in veiligheid. Het provinciebestuur voert deze legislatuur het preventieplan "Diefstal in Woningen" uit (advies over wat de burger zelf kan doen om de kans op inbraak te verkleinen). De inbraakpreventie-app verlaagt de drempel voor preventieadvies.
  Op 11 december 2014 organiseert de provincie de eerste nationale actiedag “1 dag niet” om zo te sensibiliseren om één dag geen of toch zo weinig mogelijk inbraken te moeten vaststellen.
 • Het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) wil een baken zijn in het opleidingslandschap rond veiligheid, in een wereld die constant evolueert: het veranderende takenpakket van de provincies, de hervorming van de civiele veiligheid, de hervorming van het brandweeronderwijs, …
  Teneinde een veiligheidscampus in Zwartberg uit te bouwen zal een globaal concept ontwikkeld worden.

Het personeel heeft werkzekerheid tot minstens eind 2015

Ondanks de besparingen blijft het personeelsbudget gehandhaafd. De personeelsleden die nu in dienst zijn, hebben werkzekerheid tot minstens einde 2015.

We responsabiliseren alle geloofsgemeenschappen

De provincie biedt financiële hulp wanneer de eigen inkomsten van islamitische, orthodoxe en kathedrale erediensten ontoereikend zijn, net zoals ook de vrijzinnigen op steun kunnen rekenen. Deze financiële ondersteuning garandeert de vrijheid van geloofsovertuiging.

Lees de beleidsnota van Ludwig Vandenhove.

Beleidsnota PhiltjensBeleidsnota Igor Philtjens

Cultuur en erfgoed

Cultuur is een sociale, economische, intellectuele en culturele hefboom. Ze brengt mensen samen en zorgt voor welzijn. Daarom blijft de provincie vechten voor cultuur in Limburg en blijft ze toppers zoals het Gallo-Romeins Museum, Cultuurplatform, Bokrijk, Z33, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, de Provinciale Bibliotheek en het Dommelhof versterken.

Domein Bokrijk

Het unieke erfgoed van het Openluchtmuseum van Bokrijk blijft het provinciebestuur conserveren en restaureren. De provincie wil het erfgoed belevingsvol, weersonafhankelijk, innovatief en kindvriendelijk ontsluiten.

Toerisme

1 % omzetstijging in de vrijetijdseconomie levert 100 directe en 50 indirecte jobs op. Daarom wil het provinciebestuur de instroom aan toeristen verhogen.

 • via weersonafhankelijke belevingen die bijdragen tot een 365-dagenseizoen
 • via de wijdverspreide Limburg Vakantiegids
 • via een voortzetting van de succesvolle "Dit noemen wij"-imagocampagne die ook Limburgers overtuigt om in Limburg op vakantie te gaan
 • via een verdere uitbouw van onze website
 • via het nieuwe Routebureau dat instaat voor de verdere ontwikkeling, het onderhoud en de vermarkting van het fietsroutenetwerk.

We helpen ook onze toeristische ondernemers om verder te professionaliseren via opleidingen en kennisdeling. Daarnaast ontwikkelden we een uniek samenwerkingsmodel dat de 44 Limburgse gemeenten toelaat om op maat te participeren in onze campagnes.

Kenniscentrum

Het provinciebestuur wil evolueren naar een vraaggerichte dienstverlener voor steden en gemeenten. Met een nieuw beheersysteem, een klantencontactcentrum, een frontoffice voor GIS-ondersteuning en de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke raamcontracten die leiden tot kostenverlaging en administratieve vereenvoudiging.

Facilitair beheer

De Dienst Facilitair Beheer combineert operationele en financiële efficiëntie met een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het provinciebestuur bouwt een flexibele en digitale werkomgeving uit die meer gebruik maakt van mobiele apparatuur en draadloze netwerken.

Lees de beleidsnota van Igor Philtjens.

Beleidsnota SmeetsBeleidsnota Frank Smeets

Sport: focus op G-Sportcentrum en uitbreiding van netwerk mountainbikes

De bevoegdheid Sport valt weg binnen het provinciebestuur, de ondersteuning van G-sportinitiatieven kunnen we dus ook niet meer voortzetten. Het provinciebestuur gelooft echter nog altijd in de uitbouw van het Domein Dommelhof als een G-sportcentrum.
We hopen dat Vlaanderen deze werking, met speciaal ontwikkelde programma's en een gevarieerd aanbod overneemt. Daarom zetten we de resterende tijd alles in op het G-Sportcentrum Dommelhof.
Limburg werkt ook verder aan het onderhoud, de kwaliteitsverbetering en de uitbreiding van het fietsroutenetwerk voor mountainbikes. Deze werking wordt ondergebracht onder de koepel van het Limburgse fietsroutenetwerk en paardenroutenetwerk.

Welzijn: voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod

Persoonsgebonden materies zijn niet langer een provinciale bevoegdheid maar komen in handen van de steden, gemeenten, of Vlaanderen. Wat de provincie niet kan overdragen, wordt afgebouwd en vereffend om de maatschappelijke rol die de provincie jarenlang heeft gehad, op een ordentelijke manier af te sluiten. Het provinciebestuur blijft pleiten voor een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod. Waar mogelijk, biedt de provincie in 2015 ondersteuning en onderhandelt ze met Vlaanderen over de manier waarop projecten kunnen voortgezet worden.
De provincie gelooft in innovatieve projecten zoals Care-o-Lim en Housing First. Zulke projecten kunnen in de beginjaren tijdelijke financiële ondersteuning en begeleiding krijgen om te  groeien en na 2 jaar overleven binnen het reguliere aanbod.
Met het project "Gezonde Gemeente" motiveren en ondersteunen de Provinciale Dienst Preventieve Gezondheid en de Limburgse Logo’s de Limburgse gemeenten om stapsgewijs werk te maken van een lokaal integraal gezondheidsbeleid. In de toekomst voeren de Limburgse Logo’s en de vzw Limburgs gezondheidsoverleg deze opdracht uit.

Wonen en Huisvesting is nu geïntegreerd binnen de Directie Ruimte

Gelijke kansen: beperkte beleidsruimte

Gezien de afvoering van de provinciale persoonsgebonden materies en de beperkte beleidsruimte lijkt het weinig zinvol om een strategische adviesfunctie inzake gelijke kansen te blijven organiseren. Voorlopig wijzigt wordt het decreet gelijke kansen nog niet gewijzigd. Het provinciebestuur volgt de ontwikkelingen op en beoordeelt op basis daarvan of en hoe de komende jaren nog ingezet kan worden op gelijke kansen.
De Vlaamse steun voor de realisatie van de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer binnen het provinciebestuur spitste zich alleen toe op 2014. Een nieuwe ondersteuningsaanvraag legden we dit najaar voor. We dragen de werking van de Mobiliteitscentrale over naar de Dienst Mobiliteit.

Inburgering en integratie: EVA neemt over

De Vlaamse overheid wil het inburgerings- en integratiebeleid laten uitvoeren door een Vlaamse EVA die alle bestaande inburgerings- en integratiecentra overkoepelt. Vanaf 1 januari maken het PRIC en de vzw Onthaalbureau Limburg deel uit van de Vlaamse EVA Integratie en Inburgering.

Noord-Zuid: 0,7 % van de begroting is voor ontwikkelingssamenwerking

Tot nader order reserveert de provincie 0,7 % van de provinciale begroting voor ontwikkelingssamenwerking. 70 % wordt aan projecten met een Limburgse link in het Zuiden besteed, 30 % aan Noord-Zuideducatie in Limburg.

Lees de beleidsnota van Frank Smeets.

Beleidsnota PeuskensBeleidsnota Jean-Paul Peuskens

Informatie en Communicatie: focus op transitieproces en regiomarketing

De Vlaamse regering kiest voor een proces van bestuurlijke verandering waardoor de bevoegdheden van de provincies afslanken. Iedereen heeft recht om tijdens dit veranderingsproces de juiste informatie en begeleiding te krijgen.
De provinciale regiomarketing profileert Limburg opnieuw als een regio waar nieuwe ideeën meer kansen krijgen en waar ruimte is om sterke ideeën te laten groeien.

Mobiliteit: klemtoon op fiets- en traag verkeer

Het provinciebestuur zal het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) verder uitbouwen èn het fietssnelwegennetwerk uitbreiden. Via een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie worden de lokale en bovenlokale infrastructuurbehoeften in het strategisch actieplan voor Limburg opgenomen.
Ten slotte probeert het provinciebestuur de gemeenten die willen werken rond trage mobiliteit, zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen.

Jeugd: maximaal talenten ontwikkelen

Het provinciebestuur zet ook in 2015 volwaardig in op het provinciaal jeugdbeleid om alle Limburgse kinderen en jongeren maximaal kansen geven om hun talenten te ontwikkelen. Projectsubsidies voor jongereninitiatieven zijn voor de provinciale jeugddienst hét instrument om jongeren financieel en inhoudelijk te ondersteunen.
Bij de ondersteuning van het jeugdbeleid van lokale besturen voorziet het provinciebestuur een helpdesk, diverse vormings- en infomomenten en ondersteuning op maat.
De provinciale ondersteuning voor het bovenlokale jeugdwerk uit zich in 2015 in structurele werkingssubsidies voor 3 Limburgse organisaties (vzw LISS, vzw De Regenboog en vzw CMGJ) en een projectsubsidie voor opstartende organisaties.

Onderwijs: gekwalificeerde jongeren versterken Limburg

Onderwijs draagt bij tot een versterking van de regio. De provincie biedt daarom kansen voor iedereen die kennis wil verwerven met aandacht voor:

 • de koppeling van de competenties en het welzijn van de jongeren aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt en de leerplannen van het onderwijs
 • sterk gevormde leerkrachten om jongeren te helpen om vlotter door te stromen naar de arbeidsmarkt
 • het verhogen van onderwijskansen voor de meest kwetsbare jongeren door taalkennis
 • het aanbieden van een kwalitatief en complementair onderwijs, ook voor volwassenen
 • de goede werking van het Provinciaal Centrum voor Leerling Begeleiding.

Lees de beleidsnota van Jean-Paul Peuskens.

Beleidsnota MoorsBeleidsnota Inge Moors

Ruimtelijke Ordening: flexibel en slim ruimtegebruik

De provincie Limburg zet sterk in op de uitbreiding en creatie van regionale bedrijventerreinen, maar ook voor toeristisch-recreatieve gebieden. Tegelijk werkt het provinciebestuur ook verder aan de afbakening van de Limburgse kleinstedelijke gebieden waarbinnen een stedelijk beleid wordt gevoerd, buiten deze gebieden primeert landbouw en de open ruimte.
Onze energievoorziening blijft in 2015 een belangrijke uitdaging, niet alleen op het vlak van mogelijke black-outs, maar zeker ook wat het gebruik van alternatieve energiebronnen betreft. De Limburgse energiekaart is in opbouw. In 2014 actualiseerden we het Limburgse windmolenplan.

Het provinciebestuur analyseert en onderbouwt het provinciale en lokale ruimtelijke beleid via het nieuwe provinciale datasysteem "Limburg in cijfers". Gebiedsgericht werken en afstemming zoeken tussen beleidsdomeinen is meer dan ooit aangewezen om een kwalitatief duurzaam en slim ruimtegebruik te bevorderen. Via de reorganisatie van de provinciale dienstverlening kan het provinciebestuur een meer gericht en geïntegreerd advies uitbrengen waarbij we lokale besturen inspireren.

De omgevingsvergunning is een nieuw vergunningensysteem dat de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning integreert in één besluit. Dit moet tot een snellere, eenvoudigere en efficiëntere vergunningsverlening leiden. De provinciale diensten staan paraat om de omgevingsvergunning te implementeren.

Landbouw: focus op economische en innovatieve land- en tuinbouw

De land- en tuinbouwsector is in Limburg een belangrijke economische pijler. Via provinciale initiatieven wordt het ruraal management en agrarisch ondernemerschap ondersteund en gestimuleerd. Innovaties zijn een belangrijke kracht om de concurrentiekracht te behouden en te versterken en om maatschappelijke uitdagingen om te buigen naar opportuniteiten. Een gevolg hiervan is de provinciale Innovatie Award Land- en Tuinbouw, die in 2015 voor de 5de keer wordt uitgereikt.

Pibo campus in Tongeren en PVL in Bocholt voeren duurzaam en praktijkgericht onderzoek in de akkerbouw en veeteelt uit en fungeren als brug tussen beleid en boer.

De land- en tuinbouw neemt veel ruimte in. De verwevenheid met andere gebruiksfuncties op het platteland én in de stedelijke kernen stijgt. Landschappelijke integratie van het agrarisch bedrijf wordt daarom gestimuleerd.

Een duurzame landbouw kan niet zonder aandacht voor klimaat en milieu. In 2015 starten het provinciebestuur met "erosieteams" om de efficiëntie van erosiebestrijdingsmaatregelen te vergroten.

Multifunctionele landbouw beantwoordt aan maatschappelijke behoeften naar zorg, recreatie, natuurbeheer, educatie en beleving van het platteland. Limburg zet, in opdracht van Vlaanderen, in op drie domeinen: hoeve- en streekproducten, plattelandseducatie en groene zorg.

Dankzij PDPO III investeert het provinciebestuur, in 2015, opnieuw bijna 12,5 miljard euro in het platteland.

Lees de beleidsnota van Inge Moors.

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social