De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Disclaimer

Algemeen

Deze website www.pcce.be wordt beheerd door de provincie Limburg. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De provincie Limburg kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Doel van de website

De website www.pcce.be is een wegwijzer en biedt informatie aan over de dienstverlening, het beleid en de activiteiten van de provincie Limburg.
De informatie op de website kan in geen enkel geval beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst of afdeling van het provinciebestuur, eventueel via het algemeen contactnummer van de provincie Limburg, tel. 011 23 71 11 of via e-mail info@limburg.be.

De provincie Limburg levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de website volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie of kan bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zijn.

Je kunt dit melden aan de provincie Limburg op het volgende e-mailadres info@limburg.be en de provincie Limburg tracht dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Aansprakelijkheid

De provincie Limburg spant zich in om onderbrekingen tijdens het consulteren van de website, die te wijten zijn aan technische fouten, zoveel mogelijk te voorkomen. De provincie kan evenwel niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zal zijn en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

De provincie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.

De website van de provincie Limburg kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor de provincie geen aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

Je wordt geacht, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door kwaadaardige software. De provincie Limburg verleent dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

De provincie Limburg is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

Auteursrechten

De website van de provincie Limburg is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur auteursrechtelijk beschermd wordt. Ook op de website gebruikte logo's, tekeningen, beelden, … worden door het auteursrecht beschermd.

De informatie op de website van de provincie Limburg mag kosteloos geconsulteerd worden en ook voor persoonlijk gebruik worden gedownload. Andere aanwendingen van de ter beschikking gestelde informatie waaronder reproductie, verspreiding, ter beschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, van de website of van de auteursrechtelijk beschermde informatie van de provincie Limburg kunnen enkel met bronvermelding en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie Limburg.

Toepasselijk recht

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

E-mailverkeer

Op elke e-mail van de provincie Limburg is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De provincie Limburg is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.